หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล กาญจนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
นางสาวสายสุณี อ่อนจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา เกิดขึ้นจากการยกระดับฐานะจากสภาตำบลกาญจนา ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไปเล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 จึงทำให้สภาตำบลกาญจนา ได้รับการประกาศยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
 
ตำบลกาญจนาตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 4 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 7.80 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,875 ไร่
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเหมืองหม้อ ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสวนเขื่อน ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่  
 
 
 
ตำบลกาญจนามีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 4,529 คน
ชาย 2,164 คน คิดเป็นร้อยละ 47.78
หญิง 2,365 คน คิดเป็นร้อยละ 52.22
มีจำนวนครัวเรือน 1,561 ครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 582 คน/ ตารางกิโลเมตร
 
อาชีพของประชากรตำบลกาญจนาในเขต อบต. ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม และค้าขายบางส่วนประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน และรับจ้างแรงงาน ผลผลิตที่สำคัญของตำบลได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตรมีการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ พืชที่ปลูกได้แก่ ข้าว ถั่วเหลือง ผลไม้ เช่น ลำไย มะม่วง ส่วนทางด้านอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ การทอผ้า มีสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์คือ ชุดเครื่องนอน ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง และสินค้าที่ควรได้รับการสนับสนุน ได้แก่ ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ข้าวแคบ แผ่นถั่วเน่า เสื้อหม้อฮ่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน หมู่บ้าน 9 หมู่ ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
หลังคาเรือน
  1   บ้านดอนดี 322 374 696 237  
2   บ้านดอนแก้ว 209 240 449 198
  3   บ้านหัวฝาย 258 281 539 195  
4   บ้านหนองบ่อ 218 201 419 136
  5   บ้านกวาว 218 221 439 141  
6   บ้านทุ่งอ่วน 209 243 452 143
  7   บ้านดอนดี 260 273 533 185  
8   บ้านหัวฝาย 211 244 455 166
  9   บ้านกาญจนา 259 288 547 160  
    รวม 2,164 2,365 4,529 1,561
 
 
ฐานข้อมูลตลาดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
ลำดับที่ ประเภทตลาด ชื่อตลาดและที่ตั้ง ชื่อ-สกุลเจ้าของตลาด
1 ตลาดเอกชน
ประเภทที่ 1
ตลาดสร้อยสุวรรณ
129 หมู่ที่ 2 ตำบลกาญจนา
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
นางสร้อยสุวรรณ บังค่าย
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.097-924-8391