หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
ด.ต.ทองคำ วงศ์อ่วน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 
 

 
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี   และสามารถนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติและบังคับใช้และสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ   เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และปลูกฝังสร้างจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ   ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค   ทำให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ  ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา  รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการและพนักงานทุกระดับ  นั้น    
         เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการและปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ  พ.ศ. 2540   และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา   จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา  ต่อไป
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 14.32 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา

ผู้เข้าชม 3 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.081-952-6149