หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
ด.ต.ทองคำ วงศ์อ่วน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 
 

 
การประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร  
 

ด้วย  จังหวัดแพร่ได้กำหนดให้การปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจเข้มข้นการบริหารจัดการขยะ  เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ  ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ  และเข้ามามีส่วนในการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เกิดผลเป็นรูปธรรม      และมีนโยบายให้ทุกภาคส่วนจัดการขยะโดยคัดแยกขยะ  และดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน  ปฏิเสธภาชนะโฟมบรรจุอาหาร  ลดใช้ถุงพลาสติก    ซึ่งปัจจุบันมีการใช้กล่องโฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหารกันมาก   เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็วแต่ การนำภาชนะ “โฟม” มาบรรจุอาหารร้อนจำเป็นต้องระมัดระวัง   เพราะการสัมผัสโฟมกับอาหารร้อนจัดเป็นระยะเวลานาน   อาจทำให้ภาชนะเสียรูปและอาจหลอมละลายจนมีสาร “สไตรีน”   ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งออกมาปนเปื้อนกับอาหารที่บรรจุอยู่ได้  นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา   จึงขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือห้ามให้มีการใช้โฟมบรรจุอาหารในการจัดกิจกรรมภายในหมู่บ้าน/ชุมชน   เช่น  งานเลี้ยง  งานบุญ  งานศพ  การแข่งขันกีฬา  การประชุม  อบรม  สัมมนา และอื่นๆ    โดยให้ใช้จาน ชาม บรรจุอาหาร หรือเลือกใช้วัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุทดแทนที่ทำจากธรรมชาติ   เช่น  ใบตอง  ใบบัว  ชานอ้อย  กล่องกระดาษ  กล่องพลาสติกชีวภาพ  หรือทดแทนด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มอก.  เป็นต้น    พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร  ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงการใช้โฟมด้วยวิธีต่างๆ  ไม่ซื้ออาหารประเภทที่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (Say No To  Foam)   เพื่อให้การขับเคลื่อนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุผลเป็นรูปธรรม  และเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 11.36 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.081-952-6149