หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
ด.ต.ทองคำ วงศ์อ่วน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 
 

 
ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือภัยพิบัติ กรณีวาตภัย  
 

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา  โดยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา   ได้มีมติเห็นชอบการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัย  กรณี อัคคีภัย   เมื่อวันที่  22  มกราคม  2563   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   และเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยให้มีขวัญกำลังใจในการดำรงชีพต่อไป   ในการประชุม เมื่อวันที่  24  มกราคม  2563    ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา  นั้น    
องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา      จึงขอประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือภัยพิบัติ กรณีอัคคีภัย  ให้ชุมชนทราบ  เป็นเวลาไม่น้อยว่า  15  วัน   ทั้งนี้  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560  และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 2561  ข้อ 9 (2)  ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2563 เวลา 10.40 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา

ผู้เข้าชม 160 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.081-952-6149