หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
ด.ต.ทองคำ วงศ์อ่วน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59(4)  และมาตรา 60  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562   ประกอบกับข้อ 243  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  24  ตุลาคม  2545   เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน   กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้   องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา   จึงแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา   ดังนี้
         1. ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามลำดับ  ดังนี้
         (1) นายวิชาญ  จันทร์กูล    ตำแหน่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา  
         (2) นายมนัส   หมายชม     ตำแหน่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา  
      2. ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ นางมณฑา สิทธิชยาพรกุล  ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  เป็นผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
       ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใด  แต่งตั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในระหว่างรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ม.ค. 2564 เวลา 11.53 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา

ผู้เข้าชม 86 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.081-952-6149