หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
ประกาศ ก อบต.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูฯ พ.ศ.2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ ก อบต.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ ก อบต.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ฯการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.พ.ศ.2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ ปปช.เรื่องกำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นฯ และสมาชิกสภาท้องถิ่น ท่ีต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ.2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.(แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฎิบัติงานในพื้นท่ีพิเศษ พ.ศ.2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)