หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลดารปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 28 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 20 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
ซักซ้อมแนวทางการโอนและย้ายของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ ก อบต.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูฯ พ.ศ.2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศ ก อบต.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศ ก อบต.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ฯการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.พ.ศ.2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)     2