หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 28 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 20 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
ซักซ้อมแนวทางการโอนและย้ายของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ ก อบต.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูฯ พ.ศ.2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศ ก อบต.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ ก อบต.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ฯการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.พ.ศ.2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ ปปช.เรื่องกำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นฯ และสมาชิกสภาท้องถิ่น ท่ีต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ.2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.(แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฎิบัติงานในพื้นท่ีพิเศษ พ.ศ.2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)     2