หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปการใช้อำนาจที่ได้รับมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 104  
 
รายงานสถิติการให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา ประจำปี 2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจติและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรอบ 12 เดือน [ 28 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR) ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับอปท. ปีงบประมาณ 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.กาญจนา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี พ.ศ.2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
  (1)