หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล กาญจนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
นางสาวสายสุณี อ่อนจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด อปท. ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 53  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่าย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 3 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 9 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 123  
 
ประกาศ อบต.กาญจนา เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น(ฝ่ายสภาฯ) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศ อบต.กาญจนา เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น (ฝ่ายบริหาร) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศ อบต.กาญจนา เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 83  
 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) [ 21 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 55  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา เรื่อง แต่งต้้งคณะทำงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) [ 21 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจดักิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิ่ พ.ศ. 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศ ก.อบต.แพร่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. [ 10 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 66  
 
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 29 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.097-924-8391