หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
..............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 
 
 
 
ชาวบ้านในเขตตำบลกาญจนา มีการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย อยู่ด้วยกันแบบเครือญาติพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยว จิตใจของชาวบ้านในเขตตำบลและยึกหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต
 
ศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลกาญจนา (สถานีอนามัยตำบลกาญจนา) ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 100 คน
 
 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธทางองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาจะสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญ ทางศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ มีวัดจำนวน 6 แห่ง ได้แก่
วัดดอนดี หมู่ที่ 1
วัดดอนแก้ว หมู่ที่ 2
วัดหนองบ่อ หมู่ที่ 4
วัดใหม่บ้านกวาว หมู่ที่ 5
วัดกาญจนาราม หมู่ที่ 6
วัดหัวฝาย หมู่ที่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา มีสถานศึกษาอยู่ 3 แห่ง ดังนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาญจนา รวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดี หมู่ที่ 7
โรงเรียนบ้านดอนดี ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลกาญจนา
โรงเรียนวัดกาญจนารามและโรงเรียนบ้านหัวฝายยุบรวมโรงเรียนกาญจนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลกาญจนา
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง
 
 
จัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง (โดยจัดชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20 คน)
จัดตั้งชุดตำรวจบ้าน หมู่บ้านละ 20 คน (โดยผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ) และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา ได้เตรียมโครงการเพื่อการป้องกันภัยการบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องดำเนินการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าว จึงได้จัดการรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้สนับสนุนกิจการ ของ อปพร. ตลอดจนถึงการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิก อปพร. ค่าใช้สอยและวัสดุในการปฏิบัติงาน ของศูนย์ อปพร. อย่างต่อเนื่องต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.081-952-6149