หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล กาญจนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
นางสาวสายสุณี อ่อนจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 
 
 
 
ชาวบ้านในเขตตำบลกาญจนา มีการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย อยู่ด้วยกันแบบเครือญาติพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยว จิตใจของชาวบ้านในเขตตำบลและยึกหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต
 
ศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลกาญจนา (สถานีอนามัยตำบลกาญจนา) ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 100 คน
 
 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธทางองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาจะสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญ ทางศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ มีวัดจำนวน 6 แห่ง ได้แก่
วัดดอนดี หมู่ที่ 1
วัดดอนแก้ว หมู่ที่ 2
วัดหนองบ่อ หมู่ที่ 4
วัดใหม่บ้านกวาว หมู่ที่ 5
วัดกาญจนาราม หมู่ที่ 6
วัดหัวฝาย หมู่ที่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา มีสถานศึกษาอยู่ 3 แห่ง ดังนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาญจนา รวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดี หมู่ที่ 7
โรงเรียนบ้านดอนดี ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลกาญจนา
โรงเรียนวัดกาญจนารามและโรงเรียนบ้านหัวฝายยุบรวมโรงเรียนกาญจนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลกาญจนา
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง
 
 
จัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง (โดยจัดชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20 คน)
จัดตั้งชุดตำรวจบ้าน หมู่บ้านละ 20 คน (โดยผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ) และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา ได้เตรียมโครงการเพื่อการป้องกันภัยการบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องดำเนินการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าว จึงได้จัดการรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้สนับสนุนกิจการ ของ อปพร. ตลอดจนถึงการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิก อปพร. ค่าใช้สอยและวัสดุในการปฏิบัติงาน ของศูนย์ อปพร. อย่างต่อเนื่องต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.097-924-8391