หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
..............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 
 
         
  แนวทางการพัฒนาด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
      แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
      แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
         
  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน รางระบายน้ำ ไฟฟ้า และระบบประปา ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และมีมาตรฐาน
      แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
      แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างอาคารสถานที่สาธารณประโยชน์
 
 
         
  แนวทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่
      แนวทางการพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุขและการป้องกัน โรคติดต่อ
      แนวทางการพัฒนา สนับสนุน การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.081-952-6149