ท่านต้องการให้ อบต.กาญจนา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 0 )
0.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 3 )
21.43%
ด้านส่งเสริมอาชีพ ( 6 )
42.86%
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 3 )
21.43%
ด้านเทคโนโยลีสารสนเทศ ( 2 )
14.29%