ท่านต้องการให้ อบต.กาญจนา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 0 )
0.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 4 )
23.53%
ด้านส่งเสริมอาชีพ ( 7 )
41.18%
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 4 )
23.53%
ด้านเทคโนโยลีสารสนเทศ ( 2 )
11.76%