ท่านต้องการให้ อบต.กาญจนา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 0 )
0.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 2 )
15.38%
ด้านส่งเสริมอาชีพ ( 6 )
46.15%
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 3 )
23.08%
ด้านเทคโนโยลีสารสนเทศ ( 2 )
15.38%