หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
..............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 

ที่ทำการ อบต.กาญจนา  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2557
 
 
 
 
 
 
 

  สนับสนุนอาชีพและอาชีพเสริม
  ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพการเกษตร
  ป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
  จัดให้มีการบำรุงทางบกและทางน้ำ
  จัดให้มีไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอ
  จัดหาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข
  ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการกำจัดขยะสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย
  การฟื้นฟูศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่น
  ส่งเสริมและสนับสนุนและยกระดับคุณภาพการศึกษาและเทคโนโลยีของประชาชนทุกระดับ
  สนับสนุนและส่งเสริมกีฬา
  จัดให้มีการบริการประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.081-952-6149